Videonovērošana

12 dalījušies soc. tīklos

ALANDEKO datu apstrāde videonovērošanas jomā

Privātuma politika

Ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un korespondences neaizskaramību. (Latvijas Republikas Satversmes 96. pants)

Sabiedriskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai valsts labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai morāli vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. (Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pants)

ALANDEKO galvenā vērtība ir caurskatāmība, lai veidotu patiesi uzticamas attiecības ar klientiem un darbiniekiem. Tas attiecas arī uz videonovērošanas datu ieguvi un apstrādi – ikviens klients un darbinieks zina, kā tiek ievākti, uzglabāti un apstrādi videonovērošanas dati.

Videonovērošana ir kļuvusi par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu, kuras kontekstā aizvien biežāk tiek diskutēts par indivīda privātumu un tā aizsardzības iespējām informācijas tehnoloģiju un interneta attīstības ietekmē.

SIA ALAN LTD  veic katra darbinieka individuālu un skaidri saprotamu informēšanu par videonovērošanas veikšanu darba vietā.

– Videonovērošanas mērķis

ALANDEKO skaidri nosaka, kādēļ būtu nepieciešams izmantot videonovērošanu, t.sk., identificējot problēmas, kuras ir plānots atrisināt ar videonovērošanas palīdzību, un tas tiek izskaidrots personām, kas tiek pakļautas novērošanai.

Videonovērošanas mērķis darba vietā – lai nodrošinātu cilvēku dzīvības, veselības aizsardzību un īpašuma aizsardzību, lai identificētu kaitējumu vai zaudējumu nodarītājus.

– Videonovērošanas pārzinis (turpmāk tekstā pārzinis)

Pārzinis un viņa nolīgtie Apstrādātāji nodrošina videonovērošanas materiāla konfidencialitāti un veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu to aizsardzību pret dažādas iespējamības un ietekmes pakāpes riskiem (piemēram, nesankcionēta piekļuve, pretlikumīga apstrāde, nejauša iznīcināšana un/vai pazaudēšana).

Pārzinis regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.

– Videonovērošanas subjekts

Uzņēmums SIA ALAN LTD, apstrādā videonovērošanas materiālus par šādiem subjektiem:
1. uzņēmuma darbinieki;
2. līgumslēdzēji (fiziskas personas) – izpildītāji, autori, uzņēmēji, kas sniedz pakalpojumus uzņēmumam;
3. klienti – fiziskas personas, kas apmeklē uzņēmēja veikalus, organizētos pasākumus, kā arī preses un mediju pārstāvji;
4. sadarbības partnerus un citas personas.

– Videonovērošanas attēlu izmantošana

Videonovērošanas materiāla izmantošanas mērķis ir palīdzēt novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus, pēc pieprasījuma ir pieļaujams tos izpaust tiesībaizsardzības iestādēm, ja tas nepieciešams noziedzīga nodarījuma atklāšanai.

– Videonovērošanas kvalitāte

Ierakstītie video attēli tiek glabāti tādā veidā, kas saglabā videoieraksta viengabalainību. Tas ir nepieciešams ne tikai, lai nodrošinātu FPDAL 10. panta pirmās daļas 4. punkta prasības attiecībā uz datu kvalitāti, bet arī lai nepieciešamības gadījumā varētu pārliecināties, ka datu subjekta tiesības ir ievērotas.

Videoierakstu attēlu pieejamība, t.sk., iespēja attēlus redzēt videonovērošanas monitorā, ir tikai attiecīgi pilnvarotām personām, kuru pienākumos ietilpst minēto darbību veikšana. Videonovērošanas attēlu aplūkošana tiek nodrošināta atsevišķā telpā, kur nepiederošām personām nav iespēja tos redzēt.

– Videonovērošanas materiāla glabāšana

Veicot minēto videonovērošanu SIA ALAN LTD, saglabātie videoieraksti nav brīvi pieejami visiem darbiniekiem vai klientiem. Tikai attiecīgi pilnvarotas personas, piemēram, drošības dienesta darbinieki vai komersanta vadības pārstāvji, vai pārzinis var piekļūt tiem un izmantot vai apstrādāt tos konkrētam mērķim.

Videoierakstu glabāšanas ilgums noteikts, pamatojoties uz tehniskās ierīces glabāšanas iespējām, vai pārzinis izvērtē, cik ilgi datus nepieciešams saglabāt, lai sasniegtu izvirzīto personas datu apstrādes mērķi.

– Videonovērošanas materiāla apstrādāšana

Katrs konkrētais videonovērošanas materiāla apstrādes gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, kuru veic pārzinis.

Pirms subjekta videonovērošanas materiāla apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē materiāla apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu — datu aizsardzības speciālistu, kas to veic.

– Videonovērošanas materiāla drošība

Pārzinis veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu videonovērošanas materiāla drošību. Regulāri tiek veikti drošības pasākumi un aktualizēti izmantotie tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu videonovērošanas materiāla aizsardzību pret dažādas iespējamības riskiem.

– Videonovērošanas materiāla izpaušana

Videoierakstu attēlu izpaušanai ir jāatbilst videonovērošanas mērķim. Tā kā videonovērošanas mērķis ir palīdzēt novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus, tad ir pieļaujams tos izpaust tiesībaizsardzības iestādēm, bet videoierakstu attēli noteikti netiek nodoti medijiem vai vienkārši ievietoti internetā jebkuram pieejamā veidā. Videonovērošanas materiāls pēc pieprasījuma var tikt nodots tiesībaizsardzības iestādes rīcībā, ja tas nepieciešams noziedzīga nodarījuma atklāšanai.

– Videonovērošanas materiāla dzēšana

Pēc FPDAL 10. panta pirmās daļas 4. punkta pārzinis nodrošina videonovērošanas materiāla atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu.

– Videonovērošanas pārzinis

Uzņēmuma nosaukums: SIA ALAN LTD
Reģ.Nr.: 40003019349
Juridiskā adrese: Grenču iela 1a, Rīga, LV-1029
Tālrunis: 67062919, e-pasts: birojs@alan.lv

 

Klienta kartes
Klienta karte